Dashain Festival, Bhaktapur

Dashain Festival, Bhaktapur

a devotee celebrating the Dashain Festival at Bramayani, Bhaktapur.

  • Nepal
  • Photography
  • Photos of Nepal
  • Bhaktapur
  • Culture